อื่น ๆ
 
   

คำค้น:
      

                    ผู้ใช้บริการสามารถเลือกคลิกใช้งานที่

                1.Link : www.Clinicalkey.com/nursing/

                2.Link : www.Sciencedirect.com

 
 
EPlogo Search CINAHL at BCN Khonkhen :

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

***แนะนำวารสารทางการพยาบาล ฉบับภาษาต่างประเทศ ปีค.ศ.2020 ***

  

*** แนะนำนิตยสารใหม่ประจำสัปดาห์ *** 

   

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาบูรณาการเชิงส..
เพ็ญจมาศ คำธนะ||เยาวลักษณ์ มีบุญมาก..
การทบทวนเชิงกลยุทธ์ Strategic review :เรื่อง ..
มธุรดา สุวรรณโพธิ์,บรรณาธิการ||มูลน..
รายงานประจำปี 2562 สถาบันพระบรมราชชนก=Praboro..
สถาบันพระบรมราชชนก.||สถาบันพระบรมรา..
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎีและการประยุ..
เกศินี สราญฤทธิชัย||มหาวิทยาลัยขอนแ..
ธรรมะฉบับเรียนลัด/สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. ..
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺ..
การปฏิบัติสมาธิเพื่อการเยียวยาสุขภาพ/สมพร กัน..
สมพร กันทรดุษฏี-เตรียมชัยศรี||กรมกา..
คู่มือการใช้หลักสูตรการคิดเชิงออกแบบเพื่อเสริ..
เพ็ญจมาศ คำธนะ||นงนุช วงศ์สว่าง|กมล..
อาหารพร่องแป้ง=Low carb diet/ผู้เขียน แพทย์พง..
แพทย์พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ|| กรมการแพทย..
การช่วยกู้ชีพในเด็กและทารกแรกเกิด =Pediatric ..
วรวรรณ จิตต์ธรรม,บรรณาธิการ||มหาวิท..
มะเร็งศีรษะและคอ =Head and neck cancer /บรรณา..
พิชิต สิทธิไตรย์,บรรณาธิการ||มหาวิท..
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการพยาบาล : ก..
วิจิตรา กุสุมภ์||สุลี ทองวิเชียร
ภาวะผู้นำ:หลักการและการประยุกต์ในการพยาบาลเวช..
วันเพ็ญ แก้วปาน
การปฐมพยาบาล =First Aids /รำแพน พรเทพเกษมสันต..
รำแพน พรเทพเกษมสันต์
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางการแพทย์ทา..
ขวัญฤทัย พันธุ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ :สตรีที่มีภาวะเสี่ยง..
บังอร ศุภวิทิตพัฒนา,บรรณาธิการ|ปิยะ..
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน :การป..
อาภาพร เผ่าวัฒนา||มหาวิทยาลัยมหิดล...
ทักษะและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรั..
ณัฐพร สุดดี
การควบคุมการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุ..
คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง.||อุด..ปฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการห้องสมุด

     

ตำราหลักการพยาบาล

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ *ข่าวสารสาระน่ารู้*


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.