ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 168 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง= Nursing care for persons with..
   กล้าเผชิญ โชคบำรุง / 2562
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
WY164 ก312กพ 2562 
การพยาบาลมารดาที่มีภาวะผิดปกติในระยะหลังคลอด  มี review
   ปิยนุช บุญเพิ่ม / 2557
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลมารดาทารก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 20 พร้อมให้บริการ และ 5 ไอเทมถูกยืม (มี 25 ไอเทม)
WY157 ป619 2557 
การพยาบาลสุขภาพครอบครัว: แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบค..  มี review
   ดารุณี จงอุดมการณ์.
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลชุมชน(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 24 พร้อมให้บริการ และ 2 ไอเทมถูกยืม (มี 26 ไอเทม)
WY86 ด494ก 2558 
การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล= Development of personal skills
   อารีวรรณ กลั่นกลิ่น / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA590 อ664ก 2559 
การพัฒนาเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ= Development of health ..
   ปิยะธิดา นาคะเกษียร / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA590 ป621ก 2559 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการใช้บุหรี่ในวัยรุ่น = Com..
   กฤษณา ภูพลผัน.
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WA100 ก282ก 2551 
การวิจัยทางการพยาบาล/ภาควิชาการศึกษาวิจัยและบริหารการพยาบาล ..
   ภาควิชาการศึกษาวิจัยและบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY20.5 ก514 2545 
การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม การปรับระบบบริ..
   ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA590 ล235ก 2559 
การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน= Strengthening community
   สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
WA590 ส873ก 2559 
การสร้างเสริมสุขภาพ : บทบาทพยาบาล= Health promotion : role ..
   ศิริพร ขัมภลิขิต / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA590 ศ463ก 2559 
การเตรียมเป็นบิดามารดา / ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก 001
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ / 2537
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY157.3 ข285ก 
ข้อเสนอนโยบายพยาบาลศาสตร์เพื่อสร้างสุขภาวะสังคม : แผนงานพัฒน..
    / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY16
ข291 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [14]   [แสดง 12/168 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.