ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 168 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
ระบบสุขภาพชุมชน กระบวนการทำงานร่วมกันของ 3 ระบบใหญ่ในชุมชน
   ขนิษฐา นันทบุตร. / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA540.JT3 ข226ร 2553 
ระบบสุขภาพชุมชน กระบวนการทำงานร่วมกันของ 3 ระบบใหญ่ในชุมชน
   ขนิษฐา นันทบุตร. / 2551
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA540.JT3 ข226ร 2551 
ระบบสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน
   ขนิษฐา นันทบุตรและคณะ / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA540.JT3 ข226รช 2553 
รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับความ..
   จินตนา สุวิทวัส / 2554
   งานวิจัย ที่ ชั้นหนังสือวิจัย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WT20 จ483ค 2554 
รายงานวิจัยเรื่อง ความสุขของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสต..
   อมรรัตน์ ศรีคำสุข ไซโตะ / 2551
   งานวิจัย ที่ ชั้นหนังสือวิจัย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WY 20.5 อ286ค 2551 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การดำเนินงานของระบบรับส่งต่อผู้ป่วย..
   อัมพร ศรีกุลวงศ์. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WX 215 อ555ด 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การดำเนินงานควบคุมโรคเบาหวานและความ..
   นงนุช เสือพูมี. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WK 310 น139ก 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวานขอ..
   ขนิษฐา ศรีสว่าง. / 2549
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WK 810 ข227 2549. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การประเมินปัญหาและความต้องการด้านสุ..
   ชารินา ไชยนา. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WK 810 ช524ก 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภา..
   กิติกร ไชยรินทร์.
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WX 153 ก676 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานการบริหารยาของหอผ..
   พนิดา รัตนศรี. / 2547
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WB 340 พ199 2547. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนากระบวนการทำงานของทีมให้ความ..
   นาฎนภา อารยะศิลปธร. / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WK 100 น454ก 2548. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [14]   [แสดง 12/168 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.