ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 17 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ กาญจนาภิเษก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การประเมินผลตลอดหลักสูตรและติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึ..
   กระทรวงสาธารณสุข,สำนักงานปลัดกระทรวง,สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ W 20.5 ส181ก 2551 
การประเมินผลตลอดหลักสูตรและติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึ..
   กระทรวงสาธารณสุข,สำนักงานปลัดกระทรวง,สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ W 20.5 ส181ก 2551 
การประเมินผลภาพรวมตลอดหลักสูตรและการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษ..
   กระทรวงสาธารณสุข,สำนักงานปลัดกระทรวง,สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ W 20.5 ส181ก 2551 
การประเมินผลหลักสูตรรายชั้นปี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2547 ห..
   กระทรวงสาธารณสุข,สำนักงานปลัดกระทรวง,สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ ส181ก 2550 
การประเมินผลหลักสูตรรายชั้นปี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2547 ห..
   กระทรวงสาธารณสุข,สำนักงานปลัดกระทรวง,สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ ส181ก 2550 
การประเมินผลหลักสูตรรายชั้นปี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2547 หล..
   กระทรวงสาธารณสุข,สำนักงานปลัดกระทรวง,สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ W 20.5 ส181ก 2551 
การประเมินผลหลักสูตรรายชั้นปี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ห..
   กระทรวงสาธารณสุข,สำนักงานปลัดกระทรวง,สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ ส181ก 2550 
การประเมินผลหลักสูตรรายชั้นปี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ห..
   กระทรวงสาธารณสุข,สำนักงานปลัดกระทรวง,สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ ส181ก 2550 
การประเมินผลหลักสูตรรายชั้นปี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ห..
   กระทรวงสาธารณสุข,สำนักงานปลัดกระทรวง,สถาบันพระบรมราชชนก.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ W 20.5 ส181ก 2551 
การพัฒนาหุ่นจำลองแขนฝึกทักษะเย็บแผลชนิดยางพารา/ บังอร ดวงรั..
   บังอร ดวงรัตน์.
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ. WX 147 บ248ก 2551. 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์แพทย์แผนไ..
   วินัย สยอวรรณ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจWB50.T5ว619ก 2549 
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโล..
   จรีย์ สอิ้ง...[และคนอื่นๆ].
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ RT81.5 จ168ค 2550 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/17 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.