อื่น ๆ
 
   

คำค้น:

 
 
EPlogo Search CINAHL at BCN Khonkhen :

Keyword Title Author
Nursing VDO
 
 

   

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

"แปดสิบคิมหันต์รำลึก" อัตชีวประวัติอาจารย์แฉล..
พุทธชินราช. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน..
รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพบัณฑิตปี..
สายใจ คำทะเนตร||ปราณี แสดคง|รุ่งทิพ..
รายงานวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณากา..
วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ||นิระมล สมตัว|..
กระบวนการพยาบาลชุมชน :การนำแนวคิดสู่การปฏิบัต..
รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง||วิไลวรรณ วัฒน..
ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียน..
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น||ส..
รายงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยเสี่ยงและผลลัพธ์การคล..
สุธิดา อินทรเพชร||รัชนี พจนา|สุพัตร..
รายงานวิจัยเรื่อง ความคงทนของการจัดการศึกษาแบ..
แสงดาว จันทร์ดา||นิระมล สมตัว|จุรี ..
รายงานวิจัยเรื่อง ผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ..
จุรี แสนสุข...[และคนอื่นๆ.]||นิระมล..ปฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการห้องสมุด


   
   

ตำราหลักทางการพยาบาล
รายชื่อหนังสือใหม่

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 1)

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 2)

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 3) 

คลังข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 

*ข่าวสารสาระน่ารู้*

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.