อื่น ๆ
 
   

คำค้น:

 
 
EPlogo Search CINAHL at BCN Khonkhen :

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 
ขอเชิญทดลองสืบค้นและใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. - 15 เม.ย.63 

EDS HEALTH (CINAHL New version)

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

ปราบโรคด้วยปัญญา/พวงเพชร สุพาวาณิชย์||หลักสู..
พวงเพชร สุพาวาณิชย์||มูลนิธิพัฒนาก..
บทเรียนเปลี่ยนโรค/ผาสุข แก้วเจริญตา||หลักสูต..
ผาสุข แก้วเจริญตา||มูลนิธิพัฒนาการ..
คมความคิดในมุมต่าง/ผู้เขียน,แสงทอง จันทร์เฉิด..
แสงทอง จันทร์เฉิด||กรมควบคุมโรค. กอ..
อัตชีวประวัติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ปร..
สันติสุข โสภณสิริ||กรมควบคุมโรค. กอ..
แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง/ผู้เร..
ธีรพร สถิรอังกูร||สมจิตต์ วงศ์สุวรร..
ปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล=Emerg..
นฤชา โกมลสุรเดช,บรรณาธิการ|ปัญญา จำ..
การพยาบาลมารดาหลังคลอด./อุดมวรรณ วันศรี, ณัฐร..
อุดมวรรณ วันศรี||ณัฐรินทร์ สกุลนิธิ..
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นโรคเบาหวาน./สกล..
สกลสุภา อภิชัจบุญโชค||ธิดารัตน์ ทอง..
การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดทางการพยาบาล ส..
อนงค์ลักษณ์ วงศ์ตรี||สรรพสิทธิประสง..
การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ สำหรับพยาบาล./สิรภัทร..
สิรภัทร โสตถิยาภัย||สงขลา. วิทยาลัย..ปฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการห้องสมุด


   
   

ตำราหลักทางการพยาบาล
รายชื่อหนังสือใหม่

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 1)

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 2)

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 3) 

คลังข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 

*ข่าวสารสาระน่ารู้*

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.