อื่น ๆ
 
   

คำค้น:
 
EPlogo Search CINAHL at BCN Khonkhen :

Keyword Title Author
Nursing VDO
 
 

   

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 1./บรรณาธ..
เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์,บรรณาธิก..
การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2/บรรณาธิการ, ศิริรั..
ศิริรัตน์ ปานอุทัย,บรรณาธิการ||มหาว..
คู่มือแปลผล Lab ตรวจเลือด เล่มแรก/ประสาร เปรม..
ประสาร เปรมะสกุล
หลักชีววิทยา 2=Essentials of biology/Sylvia S..
เมเดอร์ ไซล์เวีย เอส.||Mader, Sylvi..
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่า..
ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์...[และคนอื่นๆ]..
สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2 ฉบับปรั..
อุษาวดี อัศดรวิเศษ,บรรณาธิการ.||มหา..
การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1/บรรณาธิการ, ศิริรั..
ศิริรัตน์ ปานอุทัย,บรรณาธิการ|ทศพร ..
การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม/บรรณาธิการ, ศ..
ศิริรัตน์ ปานอุทัย,บรรณาธิการ|ทิพาพ..
หลักการและเทคนิคการพยาบาล=Principles and tech..
สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา,บรรณาธิการ|มธ..
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 2 =Handbook of ..
ปราณี ทู้ไพเราะ
การพยาบาลชุมชน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)/บรรณา..
กีรดา ไกรนุวัตร,บรรณาธิการ| รักชนก ..
การพยาบาลและการผดุงครรภ์มารดา:สตรีในระยะคลอดแ..
ปิยะนุช ชูโต,บรรณาธิการ||โครงการตำ..
การพยาบาลทารกแรกเกิด/ชลดา จันทร์ขาว
ชลดา จันทร์ขาว||สภากาชาดไทย. สถาบัน..
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 1 =Handbook of ..
ปราณี ทู้ไพเราะ
การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด /มาลี..
มาลีวัล เลิศสาครศิริ
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท:บทบาทและกระบวนการ/ผ..
ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์||มหาวิทยาลัยเช..
หลักชีววิทยา 1=Essentials of biology/Sylvia S..
เมเดอร์, ไซล์เวีย เอส.||Mader, Sylv..
ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข /ณัฏฐวุฒิ ..
ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์||มหาวิทยาลัยเท..ปฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการห้องสมุด


   
   

ตำราหลักทางการพยาบาล
รายชื่อหนังสือใหม่

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 1)

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 2)

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 3) 

คลังข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 

*ข่าวสารสาระน่ารู้*

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.