อื่น ๆ
 
   

คำค้น:
      

                    ผู้ใช้บริการสามารถเลือกคลิกใช้งานที่

                1.Link : www.Clinicalkey.com/nursing/

                2.Link : www.Sciencedirect.com

 
 
EPlogo Search CINAHL at BCN Khonkhen :

Keyword Title Author
Nursing VDO
 
 

   

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคระบบเลือด/พิริยากร คล้..
พิริยากร คล้ายเพ็ชร||ขอนแก่น. วิทยา..
กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ..
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม..
การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทาง..
ศิริพันธุ์ สาสัตย์.
อาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันในภาวะที่มีการระบ..
สุภาภรณ์ ปิติพร...[และคนอื่นๆ].||โร..
กรอบงานพื้นฐานระบบยา/สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล ..
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
ทิศทางยุทธศาสตร์โลกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ก..
นรินทร์ ทิมา||นรินทร์ ทิมา,ผู้แปล||..
การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ :การ..
ผ่องพรรณ อรุณแสง||มหาวิทยาลัยขอนแก่..
การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ:การนำไปใช้/ผ..
ผ่องพรรณ อรุณแสง||มหาวิทยาลัยขอนแก่..
หลักการและเทคนิคการพยาบาล=Principles and tech..
สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา,บรรณาธิการ|มธ..
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 2 =Handbook of ..
ปราณี ทู้ไพเราะ
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการพยาบาล : ก..
วิจิตรา กุสุมภ์||สุลี ทองวิเชียร
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 1 =Handbook of ..
ปราณี ทู้ไพเราะ
การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ/บรรณาธิการ,อมรร..
อมรรัชช์ งามสวย,บรรณาธิการ|วรรณิตา..
ล้างมือกันเถอะ หนูน้อยปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโรค..
อูคูเลเล่||สุภานัน สาริกรรม,ผู้แปลปฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการห้องสมุด


   
   

ตำราหลักทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563

 

คลังข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 

*ข่าวสารสาระน่ารู้*

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.