อื่น ๆ
 
   

คำค้น:
EDS HEALTH (CINAHL New version)
 
EPlogo Search CINAHL at BCN Khonkhen :

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

***แนะนำวารสารทางการพยาบาล ฉบับภาษาต่างประเทศ ปีค.ศ.2020 ***

  

 

*** แนะนำวารสารทางการพยาบาลใหม่***   
 
  

    

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม/บรรณาธิการ, ศ..
ศิริรัตน์ ปานอุทัย,บรรณาธิการ|ทิพาพ..
หลักการและเทคนิคการพยาบาล=Principles and tech..
สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา,บรรณาธิการ|มธ..
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ = Group dynamic and le..
จุฑามาศ แหนจอน
เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้และทักษะการสื่อสาร..
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาว..
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการพยาบาล : ก..
วิจิตรา กุสุมภ์||สุลี ทองวิเชียร
อายุรศาสตร์ปริหัตถการ=Perioperative medicine/..
สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม,บรรณาธิการ|วิทย..
การพยาบาลพื้นฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล= Fundamen..
อัจฉรา พุ่มดวง,บรรณาธิการ||สถาบันก..
การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยแยกโรคเบื้อ..
เผ่า อนันจิ๋ว
การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด /มาลี..
มาลีวัล เลิศสาครศิริ
ภาวะฉุกเฉินและสิ่งที่ควรรู้ทางสูตินรีเวชกรรม=..
เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ,บรรณาธิการ||มห..
หลักชีววิทยา 1=Essentials of biology/Sylvia S..
เมเดอร์, ไซล์เวีย เอส.||Mader, Sylv..
OB & GYN : Update & practical XVIII/บรรณาธิกา..
ธีระภัทร เจริญวิทย์,บรรณาธิการ|ปุร..
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางการแพทย์ทา..
ขวัญฤทัย พันธุ
การเสพติดและผลแทรกซ้อนทางจิตเวช=Addition & ps..
รัศมน กัลยาศิริ||จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา..
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน :การป..
อาภาพร เผ่าวัฒนา||มหาวิทยาลัยมหิดล...
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ..
อัจฉรา ปุราคม||มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต..ปฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการห้องสมุด

     

ตำราหลักการพยาบาล

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ *ข่าวสารสาระน่ารู้*


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.