แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต พ.ศ.2557-2559 : ตามมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม ..
   "" / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
ในพระมหากรุณาธิคุณ/ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
   "" / 2558
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
ไขรหัสตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็ง ไขมันตับ ไวรัสตับอักเสบซี โรคตับในเด็ก/ ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์...[และคนอื่นๆ]..
   ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์...[และคนอื่นๆ]. / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
"" 
"37 ปี แห่งความพากเพียร สู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ" นายอุดมเเกียรติ พรรธนประเทศ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น/ผู้จัดทำ นภัสวรรณ บุญส..
   นภัสวรรณ บุญสาธร
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WZ 100 น195 ม.ป.ป. 
"การปฏิรูปทางการเมือง"
   ชัยอนันต์ สมุทรวณิช.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
JQ ช451ก 
"ตามรอยเสด็จฯ...เยี่ยมราษฎรขอนแก่น"
   สุรชัย วัฒนาอุดมชัย...[และคนอื่น.] / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS589 ส847ต 2558 
"ทฤษฎีใหม่" ว่าด้วยการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 001..
   สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุิ์ / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD37 ส761ท 2540 
"ประกาศชาติอารยะย้ำ โลกล้วนสรรเสริญ" สดเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์/สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,กระทรวงวัฒนธรรม..
   กระทรวงวัฒนธรรม.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ DS570.6 ส736 2551 
"ประสบการณ์...การเรียนรู้ผลงานเด่น (Good practices) ของหน่วยงานในสังกัดกรมและหน่วยงานเครือข่าย" : การสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 255..
    / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA108 ก525 2559 
"ภาษาหมอ" พูดอย่างไรฝรั่งจึงจะฟังรู้เรื่อง   มี review
   อิศรางค์ นุชประยูร / 2556
   หนังสือทั่วไป,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
PE1127.M4 อ756ภ 2556 
"หนึ่งเดียวในโลก" รวมทุกงานสร้างบารมี/วัดธรรมกาย
   วัดธรรมกาย.
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวีซีดี(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VCD 000126 
"หนึ่งในร้อย" ผู้บุกเบิกระบาดวิทยาไทยนายแพทย์สุชาติ เจตนเสน..
   สันติสุข โสภณสิริ / 2561
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WZ100 ส587ห 2561 
"หมอสงวน" ปูมหลัง ความฝัน แรงบันดาลใจ "สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า"..
   หมอสงวน.
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวีซีดี(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VCD 000070 
"แนวทางการลดใช้พลังงาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก"..
   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TJ163.3 น927 2548 
"แปดสิบคิมหันต์รำลึก" อัตชีวประวัติอาจารย์แฉล้ม พวงจันทร์..
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WZ 100 ป818 
"ไข้หวัดใหญ่" โรคที่อาจร้ายกว่าที่คิด/ชิษณุ พันธุ์เจริญ..
   ชิษณุ พันธุ์เจริญ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WC510 ช543ข 2552 
"ไปเมืองนอกครั้งแรก ร.ศ.118"/หม่อมราชวงค์ปรียนันทนา รังสิต..
   ปรียนันทนา รังสิต,หม่อมราชวงค์.
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ DS578.32 ช388 2548 
"ไอรัก" คืออะไร
   เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
DS712 ท622อ 2549 
(UN) Real มายา เสมือนจริง ตอน ความลับของตุ๊กตา (ภาคจบ)
   Wo, Yu / 2557
   นวนิยาย ที่ ชั้นนวนิยาย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
นว W837ม 2557 
(ก่อน) เวลาสุดท้าย : คู่มือการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายก่อนเวลาสุดท้ายจะมาถึง..
   สหรัฐ มานิตยกุล / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
BF637.S8 ส459ก 2560 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [651]   [แสดง 20/13001 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.