รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่Subject จำนวนทรัพยากร
1.การเจ็บป่วย 2.สถิติ--เจ็บป่วย 3.สุขภาพ. 1
1.การเดิน 2.การเดินดดยใช้อุปกรณ์ช่วย 3.การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 4.อัมพาต--ผู้ป่วย--กายภาพบำบัด. 1
1.การเตรียมการฝึกภาคปฏิบัติ--การช่วยคลอด 2.ทักษะการช่วยคลอด 3.การคลอด. 1
1.การเป็นมารดา--วิจัย 2.มารดาและทารก--การปรับตัว--วิจัย 3.ระยะหลังคลอด--วิจัย 4.สามีและภรรยา--วิจัย 1
1.การเรียน--การตัดสินใจ 2.นักศึกษาพยาบาล--ไทย--พะเยา 3.นักเรียนมัธยมศึกษา--การตัดสินใจ. 1
1.การเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน 2.การแก้ปัญหา. 2
1.การเลิกบุหรี่ 2.การสูบบุหรี่ 3.นักศึกษาพยาบาล--ข้อมูล--สำรวจ. 1
1.การเลิกบุหรี่,2.บุหรี่,3.คนสูบบุหรี่. 1
1.การเลิกบุหรี่--วิจัย--ไทย 2.การสูบบุหรี่ 3.พฤติกรรม. 1
1.การเลี้ยงดูเด็ก 2.การเลี้ยงลูกน้อย. 1
1.การเลี้ยงลูก - - วัยอนุบาล. 2.การเลี้ยงลูก - - วัยประถมวัย. 3.การเลี้ยงลูก - - วัยมัธยม. 1
1.การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2.น้ำนมมารดา,การเลี้ยงลูก 3.ทารก--การดูแล. 1
1.การเสริมสร้างสุขภาพ--เด็กปฐมวัย 2.อนามัยสิ่งแวดล้อม. 1
1.การแพทย์ 2.ผู้ป่วย--การดูแล 3.ผู้ป่วย--การบริการทางการแพทย์ 4.การบริบารโรงพยาบาล. 1
1.การแพทย์ 2.อายุรศาสตร์. 1
1.การแพทย์ 2.โรค--การป้องกันและรักษา. 1
1.การแพทย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 2.บุคลากรทางการแพทย์--ทุรเวชปฏิบัติ 3.กฎหมายทางการแพทย์. 1
1.การแพทย์--การศึกษาและการสอน 2.การตรวจร่างกาย. 1
1.การแพทย์--คำย่อ 2.การแพทย์--คำศัพท์ 3.แพทยศาสตร์--คำย่อ 4.แพทยศาสตร์--คำศัพท์. 1
1.การแพทย์--จีน 2.การแพทย์โบราณ 3.การฝังเข็ม. 1
  20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [685]   [แสดง 20/13684 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.