กำหนดขอบเขต
สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
นวนิยาย (300)
หนังสืออ้างอิง (663)
งานวิจัย (658)
วิทยานิพนธ์ (920)
วารสารเย็บเล่ม (371)
หนังสือทั่วไป (8,065)
การพยาบาล (1,365)
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (345)
เรื่องสั้น (12)
หนังสือสำรอง (1,845)
วารสาร (44)
สื่อวีดิทัศน์ (408)

สถานที่จัดเก็บ
เรื่องสั้น (11)
   (ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

การพยาบาลชุมชน (334)
   (ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

การพยาบาลเด็ก (250)
   (ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

การพยาบาลผู้ใหญ่ (656)
   (ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (280)
   (ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

การพยาบาลมารดาทารก (225)
   (ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

การพยาบาลพื้นฐาน (268)
   (ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (524)
   (ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

การบริหารและพัฒนาวิชาชีพ (316)
   (ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

การพยาบาลผู้สูงอายุ (121)
   (ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์ (437)
   (ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) (1,835)
   (ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

หนังสือทั่วไป (6,715)
   (ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

หนังสือภาษาอังกฤษ (398)
   (ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

ชั้นนวนิยาย (257)
   (ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

ชั้นวีซีดี (371)
   (ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

ชั้นหนังสืออ้างอิง (471)
   (ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

ชั้นหนังสือวิจัย (215)
   (ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

วารสาร (383)
   (ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)


ภาษา
1. Thai (12,440)
2. English (773)

ปี
1. 2565 (19)
2. 2564 (70)
3. 2563 (110)
4. 2562 (140)
5. 2561 (245)
มีอีก 129 ..

คำอื่นๆ
คำสำคัญ