ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 137 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการค้นหา เลขเรียก
55ปี การศึกษาพยาบาล มช.= 55th Year of Nursing Education,Chia..
    / 2558
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

อ WY16 ก522มช 2558 
กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารองค์การสุขภาพ = Strategies an..
   เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA525
พ877ก 2562 
การควบคุมการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ :กฎหมายวิ..
   คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง.
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การบริหารและพัฒนาวิชาชีพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)

WY 32.5
ค255ก 2562 
Film-screen mammography : text & atlas
   มาลัย มุตตารักษ์. / 2538
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WP 17 ม492f 2538. 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  มี review
   หนังสือทั่วไป ที่ การบริหารและพัฒนาวิชาชีพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 37 พร้อมให้บริการ และ 3 ไอเทมถูกยืม (มี 40 ไอเทม)
WY32.JT3 ก117 2556 
กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา
   สาคร พรประเสริฐ.
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WH120 ส628ก 2555 
กลุ่มจิตบำบัดสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ : แนวคิดและการประยุกต์ใช..
   ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 19 ไอเทม)
WM430 ภ376ก 2557 
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานอิงคลินิก : สำหรับนักศึกษาพยาบาล
   อภิชาติ สินธุบัว / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 3 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 4 ไอเทม)
QS25 อ252ก 2557 
กายวิภาคศาสตร์และนิติมานุษยวิทยาของกระดูกมนุษย์= Anatomy and..  มี review
    / 2556
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
QS4 ก435 2556 
การจัดการความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ= Knowledge managemen..
   วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA590 ว113ก 2559 
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล เพื่อควบคุมการติดเชื้อ
   จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA30
จ413ก 2560 
การจัดหน่วยที่ทำงานน่าอยู่ เพื่อป้องกันอาการผิดปกติของกล้ามเ..
   วันเพ็ญ ทรงคำ. / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY 49 ว435ค 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [12]   [แสดง 12/137 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.