ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 16 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.
ผลการค้นหา เลขเรียก
Didactic strategies : Lead by example
   เฟื่องฟ้า นรพัลลภ...[และคนอื่นๆ]. / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WY18 ฟ733d 2558 
การประเมินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพของวิท..
   อัญชลีพร อมาตยกุล...[และคนอื่นๆ] / 2559
   งานวิจัย ที่ ชั้นหนังสือวิจัย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WY20.5 อ525ก 2559 
การศึกษาความสัมพันธ์การกระจายกำลังคนด้านสุขภาพกับการป่วยด้วย..
   จุรีรัตน์ กิจสมพร / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W76 จ651ก 2558 
คู่มือพื้นฐานความรู้สู่สุขภาพสู่เศษฐกิจพอเพียง
   โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA525 ค695 2550 
คู่มือสำหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณทิต ..
   ศูนย์ประสานงานโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WY18 ค695 2550 
คู่มือหลักสูตรฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ว..
   กลุ่มพัฒนาการศึกษา,สถาบันพระบรมราชชนก,สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
LB2324 ค695 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตของสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล ..
   สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB 2310 พ679 2549 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตขอลสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล ..
   สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY21.T5 พ679 2545 
รายงานวิจัยอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก
   จุรีรัตน์ กิจสมพร...[และคนอื่นๆ] / 2560
   งานวิจัย ที่ ชั้นหนังสือวิจัย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วจ WY20.5 จ651ร 2560 
เกียรติคุณสดุดี คนดีศรีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบป..
    / 2557
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
อ WA 1 ก852 2557 
เกียรติคุณสดุดี คนดีศรีสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558
    / 2558
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WA1 ก852 2558 
เกียรติคุณสดุดีหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระท..
    / 2558
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ WA1 ก852 2558 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/16 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.