ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 680 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง วิทยานิพนธ์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การปฏิบัติพัฒนกิจของครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัย 1-3ปีที..
   นุสรา โชติชัย / 2550
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WS105.5 น745ก 2550. 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการพยาบาลของผู้บริหารระดับต้นแ..
   แสงมณี คำบุญเฮือง. / 2550
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WY 105 ส962 2550. 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยของพื้นที..
   สุกัญญา กองแก้ว / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

วพ WA780 ส739ก 2557 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพลังอำนาจ..
   กีรติ สวยสมเรียม / 2557
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)

วพ WC534 ก534ก 2557 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลการประยุกต์ใช้โปรแกรมการป้องกันการ..
   ภัทรพล โพนไพรสันต์ / 2557
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

วพ HV5283.T5 ภ368ผ 2557 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ..
   กฤติยา โนนใหญ่ / 2555
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

วพ WU113 ก277ผ 2555 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม..
   ภทรพร บุตรวาปี / 2556
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

วพ WK810 ภ146ผ 2556 
การจัดการตนเองกับความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
   อรัญญา ชิดชอบ / 2551
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WF140 อ388ก 2551 
การดูแลตนเองและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองของผู้ส..
   อัญชนา เตชะอำนวยวิทย์ / 2552
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WA541.JT3 อ524 2552 
การตัดสินใจของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยระยะวิกฤต
   สุภารัตน์ บุญสาร / 2550
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WY154 ส838ต 2550 
การปนเปื้นสารเมลามีนและสารตะกั่วของหน่อไม้นึ่งในถุงพลาสติก
   อภิชิต กองเงิน / 2554
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ QU145
อ252 2554 
การประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางด้า..
   วัลลยา ทองน้อย / 2554
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WL355
ว449 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [57]   [แสดง 12/680 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.