ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โภชนาการ ผู้สูงอายุ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การจัดการภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ= Nutritional management in..
    / 2560
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้สูงอายุ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
WT115 ก446 2560 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านและชุมช..
   วิชาญ เกิดวิชัย...[และคนอื่นๆ]. / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WT100 ว547ก 2554 
รายงานวิจัยเรื่อง ภาวะโภชนาการและบริโภคนิสัยของผู้สูงอายุที่..
   จินตนา สุวิทวัส / 2553
   งานวิจัย ที่ ชั้นหนังสือวิจัย(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WT 115 จ482ภ 2553 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการโ..
   ธัญลักษณ์ โมราษฎร์ / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WT115 ธ469 2548 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการโด..
   ธัญลักษณ์ โมราษฎร์ / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WT 120 ธ469 2548. 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง ภาวะโภชนาการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องขอ..
   อุไร มิตรปราสาท / 2554
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WT115 อ857ภ 2554 
อาหารเฉพาะโรค สำหรับผู้สูงอายุ/กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ; ..
   กระทรวงสาะรณสุข กรมอนามัย ;ผู้จัดทำ สุจิตรา ผลประไพ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QU145 ส753อ 2552 
อาหารเฉพาะโรคสำหรับผู้สูงอายุ
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext อาหารเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QU145 อ677 2559 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 8/8 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.