ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 7 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคเอดส์ การรักษาด้วยยา
ผลการค้นหา เลขเรียก
การดื้อยาต้าน เอช ไอ วี : หลักการพื้นฐานและการใช้ทางคลินิก =..
   สมนึก สังฆานุภาพ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WC503.2 ส253ก 2551 
พฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้าน..
   ลัดดา พลพุทธา / 2553
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WC503 ล238 2553 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การจัดการกับอาการของผู้ติดเชื้อเอชไ..
   นิภาพร หอมหวล / 2550
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WC 503 น624ก 2550 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ..
   ผาสุข ลิ้มรัตนพิมพา. / 2551
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WC 503 ผ381 2551. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี..
   เบญจมาภรณ์ ชุมแสง / 2553
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WC 503 บ783พ 2553. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี..
   กัลยาณี ศิริพาณิชย์ศกุนต์ / 2554
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WC503 ก412 2554 
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับย..
   วีระวรรณ์ คุ้มกลาง / 2555
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WC503 ว484พ 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 7/7 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.