ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 16 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โรคเอดส์ การป้องกันและควบคุม
ผลการค้นหา เลขเรียก
แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2..
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)

WC503 น927 2557 
การดำเนินงานของศูนย์เแลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเ..
   สมปอง เสนา
   วิทยานิพนธ์ ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WD308 ส261ก 2546 
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 001
    / 2535
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA110 ค695 
พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของวัยรุ่นในชนบท 400
   มาณีจันทร์ บุญเพ็งและคณะ / 2543
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WD308 ม455พ 2543 
รายงานการวิจัย การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และความสัมพัรธ์ของสา..
   สุจินดา สุขกำเนิด / 2541
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA110 ร451 
รายงานการวิจัย เรื่อง ..
   ดรุณี รุจกรกานต์ / 2542
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WD308 ด135ผ 2542 
รายงานการวิจัยเรื่องการใช้โปรแกรมการอบรม เรื่องโรคเอดส์ในกลุ..
   ดรุณี รุจกรกานต์.
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WY153 ด135ร 2539 
รายงานการวิจัยเรื่องชมรมคนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์ 001
    / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA110 ร451ช 
รายงานการวิยานิพนธ์เรื่องปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV ในหญ..
   อารมณ์ มิ่งมีสุข / 2548
   วิทยานิพนธ์ ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WY157 อ647 2548 
รายงานวิจัยนำร่อง การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการเพื่อสำรวจการต..
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WC503 ร451 2557 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในวั..
   สมพงษ์ โพธิบัติ. / 2550
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WC 503 ส263ก 2550. 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันโรคเอดส์..
   พูลสินธุ์ พงษ์ประเทศ / 2550
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WC503.6 พ862ก 2550 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/16 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.