ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 15 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไทย การเมืองและการปกครอง
ผลการค้นหา เลขเรียก
"การปฏิรูปทางการเมือง"
   ชัยอนันต์ สมุทรวณิช.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
JQ ช451ก 
Thailand 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย?
   ภักดี รัตนมุขย์ / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext ตอบโจทย์ประเทศไทยฯ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
JQ1745 ภ315T 2561 
กระบวนทัศน์ในการศึกษารัฐ - สังคม ; สยามท่ามกลางกระแสโลกานุวั..
   ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
JC325 ช451ก 2538 
บทสังเคราะห์เสียงจากชายแดนใต้ : วันที่22 - 23 เมษายน 2549 ณ..
   นิพนธ์ แจ่มดวง / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HN700.55.S65 น616บ 2550 
บันทึก 1 ใน 13 กบฏรัฐธรรมนูญ : เรื่องบอกเล่าก่อนถึงวัน 14 ตุ..
   ธัญญา ชุนชฎาธาร.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PL4200.5 ธ461 
สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะ = Siam araya manif..
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
JA71 ก768ส 2555 
อำนาจเงิน อำนาจรัฐ./ โดยประมวล รุจนเสรี,ผู้เขียน พระราชอำนาจ
   ประมวล รุจนเสรี
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1743.A5 ป351อ 
เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ เล่ม 2./ โดยวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
   วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย. / 2555
   หนังสือทั่วไป,หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
อ DS586 ว666อ ล.2 2555. 
เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ เล่ม 3./ โดย วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
   วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย. / 2555
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
อ DS586 ว666อ ล.3 2555 
เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 1-15/สาขาวิชาศิลปศาสตร์..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 2523
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GT3405.T5 ส747อท 2523 ล.1 
เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา:อารยธรรม หน่วยที่ ..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 2533
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
GT3405 .T5 ส747อท 2533 ล.2 
เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา:อารยธรรม หน่วยที่ 1-5/ ..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 2533
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
GT3405.5 ส747อท 2533 ล.1 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/15 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.