ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 12 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไทย ภาวะสังคม
ผลการค้นหา เลขเรียก
วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน : พลวัตและศักยภาพของชุมชนในกา..
   อานันท์ กาญจนพันธุ์
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)

HN700.592.C6
อ624 
Thailand 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย?
   ภักดี รัตนมุขย์ / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext ตอบโจทย์ประเทศไทยฯ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
JQ1745 ภ315T 2561 
ปฏิรูปสังคมไทย
   เสรี พงศ์พิศ / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HN700.55 ส928ป 2553 
ประมวลข้อมูลและความรู้เบื้องต้นสำหรับการทำงานเพื่อเอาชนะความ..
   พลเดช ปิ่นประทีปและเวณี ปิ่นประทีป;เรียบเรียง.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HC79.P6 พ492 2547 
ภูมิปัญญาอีสาน 001
   เอกวิทย์ ณ ถลาง / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PN6519 อ883ภ 
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 1999 - 2000 / พิทยา ว่องกุล,บรรณาธิการ 001
    / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HN700.565 ย365 
รายงาน หมู่บ้านชนบทไทย ปี 2550 : จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้..
   คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ; จัดทำโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ HN700.55.Z9C6 ห99 2550 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง พฤตพลังด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอา..
   นิตยา สุวรรณเพชร / 2554
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WT145 น578พ 2554 
รายงานสถานการณ์และแนวโน้มของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภา..
   ปาณบดี เอกะจัมปกะ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ. WA100 ป546ร 2552. 
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2557 = Situation of the Thai elde..
    / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT100 ส179 2557 
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2561= Situation of the thai elder..
    / 2562
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT100 ส179 2562 
สุขภาพคนไทย 2552 : เพื่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ หยุดความรุนแรง/..
   ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา...[และคนื่นๆ].
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA100 ส743 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 12/12 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.