ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 13 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไทย ภาวะเศรษฐกิจ
ผลการค้นหา เลขเรียก
Thailand 4.0 ตอบโจทย์ประเทศไทย?
   ภักดี รัตนมุขย์ / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext ตอบโจทย์ประเทศไทยฯ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
JQ1745 ภ315T 2561 
นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์
   เนชั่นสุดสัปดาห์.
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวีซีดี(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
VCD 000013 
นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545- 2549)/ส..
   สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ Q180.T5 น199 ล.6 2549 
สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขอนแก่นแบบ Bottom up ประจำปี พ.ศ...
    / 2554
   หนังสืออ้างอิง ที่ ชั้นหนังสืออ้างอิง(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ HC79.I5 ผ193 2554 
อุบายวิธีกลืนกินสมบัติในคลังหลวง
   พระธรรมวิสุทธิมงคล (ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปัณโน)
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HC445 พ336 2543 
เศรษฐกิจพอเพียง : เกิดได้ถ้าใจปรารถนา
   เสรี พงศ์พิศ / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HC445 ส929ศ 2554 
เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา หน่วยที่ 1-15/สาขาวิชาศิลปศาสตร์..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 2523
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GT3405.T5 ส747อท 2523 ล.1 
เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา:อารยธรรม หน่วยที่ ..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 2533
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
GT3405 .T5 ส747อท 2533 ล.2 
เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา:อารยธรรม หน่วยที่ 1-5/ ..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 2533
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
GT3405.5 ส747อท 2533 ล.1 
เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา:อารยธรรม หน่วยที่ 12-15/ ..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 2526
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GT3405.T5 ส747อท 2526 ล.3 
เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา:อารยธรรม หน่วยที่ 6-11/ ..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 2530
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
GT3405.T5 ส747อท 2530 ล.2 
แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาไทยศึกษา:อารยธรรม หน่วยที่ ..
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 2533
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
GT3405.5 ส747บท 2533 ล.1 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/13 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.