ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 10 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.การพยาบาลผู้ใหญ่
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2/คณาจารย์สถาบันพระบรมรา..
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY152 ก492 ล.2 2541 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2/คณาจารย์สถาบันพระบรมรา..
   คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก / 2541
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 18 ไอเทม)
WY152 ก492 ล.2 2541 
คำศัพท์ การพยาบาลผู้ใหญ่
   เรณู อาจสาลี.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY152 ร765ค 2548 
คำศัพท์การพยาบาลผู้ใหญ่/เรณู อาจสาลี  มี review
   เรณู อาจสาลี.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WY152 ร765ค 2552 
ทบทวนการพยาบาลผู้ใหญ่ = ANR (Adult Nursing Review)/เพื่อนช่ว..  มี review
   เพื่อนช่วยจำ.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
WY150 พ953 2551 
สาระทบทวนการพยาบาลผู้ใหญ่ เล่ม 1  มี review
   ละเอียด แจ่มจันทร์และสุรี ขันธรักษ์วงศ์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 38 พร้อมให้บริการ และ 4 ไอเทมถูกยืม (มี 42 ไอเทม)
WY150 ล216ส ล.1 2549 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Adult an..  มี review
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY152 ก492 ล.1 2552 
เอกสารการสอนชุดวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Adult an..  มี review
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY152 ก492 ล.2 2552 
เอกสารประกอบการทบทวนความรู้ วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (อายรศาสตร์..
   มณีรัตน์ จิรัปปภา.
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY150 ม137อ 2551 
เอกสารประกอบการสอนวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1/ วัชร..
   วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ.
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY152 ว387อ 2547. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 10/10 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.