ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 170 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
ผลการค้นหา เลขเรียก
การประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2556 สมาคมพยาบาลแห่งปร..
    / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY 16 ก482 2556 
การประเมินความเจ็บปวดและกลวิธีในการช่วยเหลือบรรเทาปวดแก่เด็ก..
   รุจา ภู่ไพบูรณ์. / 2532
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WY161 ร654ร 2532 
การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในก..
   ผ่องพรรณ อรุณแสง / 2562
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 10 พร้อมให้บริการ และ 5 ไอเทมถูกยืม (มี 15 ไอเทม)
WY 152 ผ255ก 2562 
การประเมินภาวะโภชนาการ= Nutritional assessment
   จินตนา สุวิทวัส / 2561
   วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
QU145 จ483ก 2561 
การปรับตัวของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่อ..
   ศรินยา พลสิงห์ชาญ. / 2541
   วิทยานิพนธ์ ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WJ 342 ศ174ก 2541. 
การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ: การนำไปใช้
   ผ่องพรรณ อรุณแสง / 2555
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้สูงอายุ(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY 152 ผ225พ 2555 
การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
    / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB 310 ก492ป 2555 
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ= Pe..
   ชลิดา ธนัฐธีรกุล / 2561
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลเด็ก(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

   Fulltext การพยาบาลผู้ป่วยเด็กฯ ระบบทางเดินปัสสาวะ.pdf (สารบัญหนังสือ) [http://110.164.94.213/ULIB6201..]
    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
WY159 ช251ก 2561 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด./ ผ่องพรรณ อรุณแสง  มี review
   ผ่องพรรณ อรุณแสง. / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY 152.5 ผ225ก 2554. 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  มี review
   ผ่องพรรณ อรุณแสง. / 2549
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY152.5 ผ225ก 2549 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
   ผ่องพรรณ อรุณแสง / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY 152.5 ผ225ก 2556 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
   ผ่องพรรณ อรุณแสง / 2560
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY152.5 ผ225ก 2560 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [15]   [แสดง 12/170 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.