หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ
 
   

รายชื่อวารสารทางการพยาบาล

วารสารทางการพยาบาล (ฉบับภาษาไทย) ที่บอกรับเป็นสมาชิก ดังนี้

ลำดับ   รายชื่อ รูปแบบ Print/Online แหล่งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
1. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Print ฐานข้อมูล ThaiJo
2. วารสารพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Online ฐานข้อมูล ThaiJo
3. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) Print ฐานข้อมูล ThaiJo
4. วารสารสภาการพยาบาล (Thai journal of nursing council) Print ฐานข้อมูล ThaiJo
5. วารสารวิจัยทางการพยาบาล (Pacific rim international journal of nursing research) Print ฐานข้อมูล ThaiJo
6. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Print ฐานข้อมูล ThaiJo
7. วารสารกองการพยาบาล สำนักการพยาบาล Print ฐานข้อมูล ThaiJo
8. วารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย Print ฐานข้อมูล ThaiJo
9. วารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Print ฐานข้อมูล ThaiJo
10. วารสารพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Print ฐานข้อมูล ThaiJo
11. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สมาคมพยาบาลจิตเวช แห่งประเทศไทย Print ฐานข้อมูล ThaiJo
12. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Print ฐานข้อมูล ThaiJo
13. วารสารพยาบาลทหารบก Print ฐานข้อมูล ThaiJo

 

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.