หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ
 
   

สื่อหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ (e-book)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อองค์ความรู้
เพื่อใช้สำหรับประกอบทางการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงเท่านั้น 

1.แนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ.2563

2.กระบวนการพยาบาลชุมชน : การนำแนวคิดสู่การปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

3.แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง

4.สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน

5.การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไตอย่างยั่งยืน

6.การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลชุมชนของรพ.สต." 


7.มรดกแห่งภูมิปัญญาด้านโภชนาการและการสาธารณสุขไทย "อมร สร้างมา"

8.สื่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีสำหรับปฐมภูมิ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.))


 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.