หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ
 
   

สื่อหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ (e-book)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น มีดังนี้

1.แนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ.2563

2.กระบวนการพยาบาลชุมชน : การนำแนวคิดสู่การปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

3.แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.