วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 2 ธันวาคม 2562  หยุดชดเชย
2 1 มกราคม 2562  หยุดวันขึ้นปีใหม่
3 31 ธันวาคม 2561  วันสิ้นปี
4 10 ธันวาคม 2561  วันรัฐธรรมนูญ
5 9 ธันวาคม 2561  
6 5 ธันวาคม 2561  วันพ่อแห่งชาติ
7 23 ตุลาคม 2561  วันปิยมหาราช
8 15 ตุลาคม 2561  หยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
9 31 ธันวาคม ของทุกปี  หยุดวันสิ้นปี
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.