วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 2 มกราคม 2563  ปิดให้บริการ
2 1 มกราคม 2563  ปิดวันขึ้นปีใหม่
3 31 ธันวาคม 2562  หยุดวันสิ้นปี
4 30 ธันวาคม 2562  ปิดให้บริการ
5 29 ธันวาคม 2562  ปิดให้บริการ
6 31 ธันวาคม ของทุกปี  หยุดวันสิ้นปี
7 10 ธันวาคม ของทุกปี  หยุดวันรัฐธรรมนูญ
8 12 สิงหาคม ของทุกปี  หยุดวันแม่แห่งชาติ
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.