วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 26 กุมภาพันธ์ 2564  หยุดวันมาฆบูชา
2 3 มกราคม 2564  หยุดวันปีใหม่
3 2 มกราคม 2564  หยุดวันปีใหม่
4 1 มกราคม 2564  หยุดวันปีใหม่
5 31 ธันวาคม ของทุกปี  หยุดวันสิ้นปี
6 10 ธันวาคม ของทุกปี  หยุดวันรัฐธรรมนูญ
7 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ (วันพ่อแห่งชาติ)
8 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
9 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
กลับ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.