1188 1160 1374 1108 1670 1490 1017 1893 1851 1635 1565 1040 1261 1182 1429 1796 1795 1249 1038 ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

อื่น ๆ
 
   

คำค้น:


EDS HEALTH (CINAHL New version)
New CINAHL Package
  

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

OB&GYN : Update & Practical XX/บรรณาธิการ, ธี..
ธีระ วัชรปรีชานนท์,บรรณาธิการ.|ภิญญ..
การพยาบาลอายุรศาสตร์/ผู้เขียน, ประทุม สร้อยวง..
ประทุม สร้อยวงศ์||มหาวิทยาลัยเชียงใ..
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่า..
ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์...[และคนอื่นๆ]..
กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ =Nursing..
อรนันท์ หาญยุทธ
การพยาบาลผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ/จิตตว..
จิตตวดี เหรียญทอง||มหาวิทยาลัยเชียง..
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง: การพยาบาลและการจัดการอา..
กันตพร ยอดไชย||มหาวิทยาลัยสงขลานคริ..
ภาพในโรคต้อหิน =Ocular imaging in glaucoma /บ..
บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง||โรงพยาบาล..
วัคซีนในสตรีตั้งครรภ์ /สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วั..
สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา||สมภพ ลิ้..
จิตวิทยาทางสุขศึกษา =Psychology of health ed..
สุนันทา ศรีศิริ.||มหาวิทยาลัยศรีนค..
ตำราการผ่าตัดและการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ..
วิสูตร คงเจริญสมบัติ,บรรณาธิการ||มห..
วิธีเอาชนะโรควิตกกังวลและอาการแพนิกเฉียบพลัน=..
เบิร์นฮาร์ดท์, เคลาส์||ปวีณา ชุณศาส..
ตำราโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเวชปฏิบัติ =Pr..
มณฑิรา มณีรัตนะพร,บรรณาธิการ|สุพจน์..
การพยาบาลสุขภาพครอบครัว:แนวคิดทฤษฎีและการประย..
ดารุณี จงอุดมการณ์||มหาวิทยาลัยขอนแ..
เวชศาสตร์ชะลอวัยเล่ม 1จากพื้นฐานสู่แนวปฏิบัติ..
ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย,บรรณาธิ..
Pocket dialysis/บรรณาธิการ, บัญชา สถิระพจน์, ..
บัญชา สถิระพจน์,|เนาวนิตย์ นาทา,บรร..
การพยาบาลสุขภาพชุมชน:การแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน..
ทิตยาวดี อินทรางกูร||มหาวิทยาลัยราช..
แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือ..
ชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่ง..
สรุปบทเรียนการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยอง..
กิตติภูมิ ภิญโย,บรรณาธิการ||มหาวิทย..
Photo book COVID-19 2563-2564 เหตุการณ์ระทึกโ..
มณี สุขประเสริฐ||เจนจิรา สลีวงศ์ |พ..
การพยาบาลอนามัยชุมชน: นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิ..
นพวรรณ เปียซื่อ,บรรณาธิการ||มหาวิทย..ปฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการห้องสมุด

 
 


   


วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal)
      


  

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ *ข่าวสารสาระน่ารู้*

Facebook


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.