อื่น ๆ

 

คำค้น:

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น/บรรณาธิการ, วิลาวั..
วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์,บรรณาธิการ|วร..
การพยาบาลอาชีวอนามัย:แนวคิดและการปฏิบัติ/พิมพ..
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
กระดูกหักและข้อเคลื่อนสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป=..
วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์,บรรณาธิการ|พิสิ..
ตำราอายุรศาสตร์ 1=Internal medicine/บรรณาธิกา..
สาธิต คูระทอง,บรรณาธิการ||มหาวิทยาล..
การพยาบาลอายุรศาสตร์/ผู้เขียน, ประทุม สร้อยวง..
ประทุม สร้อยวงศ์||มหาวิทยาลัยเชียงใ..
Thyroid eye disease โรคไทรอยด์ขึ้นตา / บรรณาธ..
อาภัทรสา เล็กสกุล,บรรณาธิการ||มหาวิ..
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน=Family medicine and..
สรญา แก้วพิทูลย์||มหาวิทยาลัยเทคโนโ..
ระบบสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง=Heal..
ศิริอร สินธุ||มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะ..
บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอ..
เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง||ยุพาวรรณ ทองตะ..
มะเร็งปากมดลูก=Cervical cancer/จิตติ หาญประเส..
จิตติ หาญประเสริฐพงษ์||มหาวิทยาลัยส..
อายุรศาสตร์ทันยุค 2561=Update in internal med..
มณฑิรา มณีรัตนะพร,บรรณาธิการ||มหาวิ..
การฟื้นฟูผู้สูงอายุในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย=Ger..
วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล,บรรณาธิการ||..
การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด/นริสา วงศ์พนารักษ์
นริสา วงศ์พนารักษ์||มหาวิทยาลัยมหาส..
จิตเวช ม.อ.=Practical handbook of PSU psychia..
จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์||มหาวิทยาลัยส..
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม:มิติการพยาบาลส..
กัลยา แก้วสม||มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชร..
ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา=Textbook of medici..
ธนันดา ตระการวนิช,บรรณาธิการ|สาธิต ..ปฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการห้องสมุดhttp://online.pubhtml5.com/acks/pscj/httponline.pubhtml5.comacksfyfz  

ตำราหลักทางการพยาบาล 


รายชื่อหนังสือใหม่
รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ (ชุดที่ 1)

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ (ชุดที่ 2)

รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2562


รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน เมษายน 2562

รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

*ข่าวสารสาระน่ารู้*

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

 

 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.