หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ
 
   

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
 

   1.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยปฏิบัติตามนโยบายของวิทยาลัยฯ

     2.สำรวมกิริยา วาจา และไม่ปฏิบัติตนเป็นที่รบกวนผู้อื่นที่ใช้ห้องสมุด

     3.ไม่นำอาหารของขบเขี้ยว หรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามารับประทานในห้องสมุด

     4.ห้ามตัด ฉีก เขียนหนังสือ ถือว่าทำลายทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามข้อบังคับของทางวิทยาลัยฯ

     5.ห้ามนำทรัพยากรสารสนเทศออกนอกห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต

     6.อย่าวางสิ่งของมีค่า เช่น กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์มือถือ หากสูญหายทางห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

     7.รักษาสาธารณสมบัติ ใช้อย่างคุ้มค่าและประหยัด เช่น ช่วยปิดไฟ ปิดพัดลม และเก็บโต๊ะเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อย

     8.หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร อ่านเสร็จแล้ว กรุณาเก็บไว้ที่เดิม

     9.หนังสือ/ตำราทางการพยาบาล ที่อ่านแล้วกรุณาวางไว้ที่โต๊ะหรือจุดพักหนังสือ

     10.สัมภาระที่ไม่จำเป็นให้จัดเก็บไว้ในตู้ล็อคเกอร์ (บริเวณด้านหน้าห้องสมุด) ตามที่วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมไว้ให้บริการ  

 

 

การปฏิบัติตัวก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุด เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 19

 

 

      
 


      

 


                                
     

 

 

 

                               

 

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.