หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ
 
   

บริการของห้องสมุด

     บริการของห้องสมุด

          1.บริการยืม - คืน / ยืมต่อ ทรัพยากรสารเทศ
 
          2.บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ

          3.บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

          4.บริการสืบค้นด้วยฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ UlibM (WEB OPAC)

          5.บริการแนะนำสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนที่มีความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการศึกษา

          6.บริการอินเตอร์เน็ตและฐานข้อมูลสืบค้นออนไลน์

          7.บริการระหว่างห้องสมุดเครือข่ายสารสนเทศจังหวัดขอนแก่น
 
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.