สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น
         book อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) (ขอยืมได้)
         Fic เรื่องสั้น (ขอยืมได้)
         main-book หนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
         main-bookeng หนังสือภาษาอังกฤษ (ขอยืมได้)
         main-fic ชั้นนวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ชั้นวีซีดี (ขอยืมได้)
         main-ref ชั้นหนังสืออ้างอิง
         main-res ชั้นหนังสือวิจัย (ขอยืมได้)
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         Primary texts 1 การพยาบาลชุมชน (ขอยืมได้)
         Primary texts 2 การพยาบาลเด็ก (ขอยืมได้)
         Primary texts 3 การพยาบาลผู้ใหญ่ (ขอยืมได้)
         Primary texts 4 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ขอยืมได้)
         Primary texts 5 การพยาบาลมารดาทารก (ขอยืมได้)
         Primary texts 6 การพยาบาลพื้นฐาน (ขอยืมได้)
         Primary texts 7 วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ขอยืมได้)
         Primary texts 8 การบริหารและพัฒนาวิชาชีพ (ขอยืมได้)
         Primary texts 9 การพยาบาลผู้สูงอายุ (ขอยืมได้)
         R COM
         repair ส่งซ่อม (ขอยืมได้)
         The ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์ (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.