สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น
         book อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง) (ขอยืมได้)
         Fic เรื่องสั้น (ขอยืมได้)
         main-book หนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
         main-bookeng หนังสือภาษาอังกฤษ (ขอยืมได้)
         main-fic ชั้นนวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ชั้นวีซีดี (ขอยืมได้)
         main-ref ชั้นหนังสืออ้างอิง
         main-res ชั้นหนังสือวิจัย (ขอยืมได้)
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         Primary texts 1 สาขาการพยาบาลชุมชน (ขอยืมได้)
         Primary texts 2 สาขาการพยาบาลเด็ก (ขอยืมได้)
         Primary texts 3 สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (ขอยืมได้)
         Primary texts 4 สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ขอยืมได้)
         Primary texts 5 สาขาการพยาบาลมารดาทารก (ขอยืมได้)
         Primary texts 6 สาขาการพยาบาลพื้นฐาน (ขอยืมได้)
         Primary texts 7 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการศึกษาทั่วไป (ขอยืมได้)
         Primary texts 8 สาขาการบริหารและพัฒนาวิชาชีพ (ขอยืมได้)
         repair ส่งซ่อม (ขอยืมได้)
         The ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์ (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.