อื่น ๆ
 
   

คำค้น:
EDS HEALTH (CINAHL New version)

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

แนวคิดและหลักการการพยาบาลชุมชน/บรรณาธิการ,ศิว..
กัลยาณี ตันตรานนท์,บรรณาธิการ
อายุรศาสตร์ทันยุค 2563 = Update in internal m..
รุจิภาส สิริจตุภัทร,บรรณาธิการ|พรพร..
ทุกอย่างในชีวิต เริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ..
พก, จูฮวัน || ภัททิรา จิตต์เกษม, ผ..
คู่มือผู้สูงวัย/Hiramatsu Rui, เขียน ;วิธารณี..
ฮิระมะสึ, รุอิ||Hiramatsu, Rui|วิธา..
อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย / อังคณา ขัน..
อังคณา ขันตรีจิตรานนท์
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ =Breastfeeding /นพรัตน..
นพรัตน์ ธาระณะ.
บริหารอารมณ์ในที่ทำงาน/ศิริพร วิษณุมหิมาชัย
ศิริพร วิษณุมหิมาชัย
ตำราพิษวิทยาด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม = O..
โสมศิริ เดชารัตน์
แบคทีเรียดื้อยา=Antimicrobial-resistant bacte..
พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์
การพยาบาลพื้นฐาน (ปรับปรุงครั้งที่ 2) /สุปาณี..
สุปาณี เสนาดิสัย,บรรณาธิการ|วรรณภา ..
สูติศาสตร์=Obstetrics/บรรณาธิการ, ธีระ ทองสง...
ธีระ ทองสง,บรรณาธิการ||มหาวิทยาลัยเ..
COVID and crisis in critical care / บรรณาธิกา..
ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์,บรรณาธิการ|สั..
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่า..
ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์...[และคนอื่นๆ]..
ตำราศัลยศาสตร์น่ารู้/คณะบรรณาธิการ, สุขไชย สา..
สุขไชย สาทถาพร,บรรณาธิการ|ดนัย มีแก..
หลอดเลือดดำขอด=Varicose vein/ณัฐวุฒิ เสริมสาธ..
ณัฐวุฒิ เสริมสาธนสวัสดิ์||มหาวิทยาล..
สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 5=Chiang mai textbo..
กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจ,บรรณา..ปฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการห้องสมุด

 
 


     

ตำราหลักการพยาบาล

หนังสือ ตำรา อิเล็กทรอนิกส์ (Cinahl Complete)

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (e-book)

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (e-book)

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (e-book)

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ (e-book)

 

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ *ข่าวสารสาระน่ารู้*

Facebook


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.