อื่น ๆ
 
   

คำค้น:

 
 
EDS HEALTH (CINAHL New version)
 
EPlogo Search CINAHL at BCN Khonkhen :

Keyword Title Author
Nursing VDO
 *** แนะนำวารสารทางการพยาบาล (ภาษาต่างประเทศ) ***   

      


*** แนะนำวารสารวิชาการแพทย์และการพยาบาล มาใหม่***  

           

      


*** แนะนำนิตยสารใหม่***   
               
             

         


***รายชื่อหนังสือ ตำรา และวิทยาศาสตร์สุขภาพทั่วไป**
      ห้องสมุด ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่บุคลากร ได้ร่วมพิจารณาเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังรายชื่อเอกสารด้านล่างนี้ 
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องสมุด

(
โปรดเลือกคลิกที่ ► เข้าร่วมเสนอรายชื่อหนังสือ)

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

รายงานประจำปี 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลั..
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. คณะพยาบาลศ..
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2562=Situation of ..
ปราโมทย์ ประสาทกุล,บรรณาธิการ|คณะกร..
สาระสำคัญ การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาระบ..
ทัศนีย์ ญาณะ,บรรณาธิการ|ภัทระ แสนไช..
คู่มือชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ สำหรับประชาชน:ตา..
สุนิษฐิดา เพชรด้วง||ไพฑูรย์ น้อยวิเ..
ปรัชญาสุขภาพและการสาธารณสุข=Applied health an..
อุทัย สุดสุขและคณะ||สำนักบริหารยุทธ..
มรดกแห่งภูมิปัญญาด้านโภชนาการและการสาธารณสุขไ..
สง่า ดามาพงษ์|สราวุฒิ บุญสุข,บรรณาธ..
ระบบสุขภาพชุมชน/หทัยชนก บัวเจริญ
หทัยชนก บัวเจริญ||มหาวิทยาลัยราชภัฎ..
Situation of the thai elderly 2019=สถานการณ์ผ..
Damrikarnlerd, Ladda||Foundation of..
สาระสำคัญ "การพัฒนาศักยภาพทีมนำประเด็นการเตรี..
ทัศนีย์ ญาณะ,บรรณาธิการ|วาสนา โกสีย..
กลเม็ด เคล็ด(ไม่)ลับ กับการพยาบาลผู้ใหญ่ by อ..
อนุชา ไทยวงษ์||วิทยาลัยศรีมหาสารคาม..
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ/ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบ..
อรพิณ ฐาปนกุลศักดิ์,บรรณาธิการ|สิริ..
สาระสำคัญ "การพัฒนาศักยภาพทีมนำสื่อสาร เพื่อส..
ทัศนีย์ ญาณะ,บรรณาธิการ|พฤกษา บุกบุ..
แนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่อง การลดความเสี่ยง..
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมก..
สาระสำคัญ "การพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพและสัง..
ทัศนีย์ ญาณะ,บรรณาธิการ| ฉัตรลดา กา..ปฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการห้องสมุด

 
 


     

ตำราหลักการพยาบาล

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ *ข่าวสารสาระน่ารู้*

Facebook


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.