อื่น ๆ
 
   

คำค้น:

 
 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น/บรรณาธิการ, วิลาวั..
วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์,บรรณาธิการ|วร..
การพยาบาลอาชีวอนามัย:แนวคิดและการปฏิบัติ/พิมพ..
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
การพยาบาลอายุรศาสตร์/ผู้เขียน, ประทุม สร้อยวง..
ประทุม สร้อยวงศ์||มหาวิทยาลัยเชียงใ..
การพยาบาลชุมชน :อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน..
ศิวพร อึ้งวัฒนา||รังสิยา นารินทร์||..
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1/บรรณาธิการ, วรรณรั..
วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์,บรรณาธิการ|..
บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอ..
เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง||ยุพาวรรณ ทองตะ..
ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์..
ศุกระวรรณ อินทรขาว,บรรณาธิการ||มหาว..
ตำราเวชศาสตร์ผู้สูงวัย/บรรณาธิการ, เกื้อเกียร..
เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์,บรรณาธ..
การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด/นริสา วงศ์พนารักษ์
นริสา วงศ์พนารักษ์||มหาวิทยาลัยมหาส..
โรคตับคั่งน้ำดี=Cholestatic liver disease/บรร..
พูลชัย จรัสเจริญวิทยา||พูลชัย จรัสเ..
การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล/บรรณาธิกา..
กนกพร แจ่มสมบูรณ์,บรรณาธิการ||สมาค..
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 :การป้องกันและการสนับสนุน..
วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี,บรรณาธิการ
การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำ/กัญญดา ประจ..
กัญญดา ประจุศิลป||จุฬาลงกรณ์มหาวิทย..
กระบวนการคลอดและกลไกการคลอดปกติ/อำไพ จารุวัชร..
อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล||มหาวิทยาลัยแ..
ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล =Skills of nursi..
อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์||มหาวิทยาลัยเช..
การพยาบาลระยะคลอด =Nursing in Labour stage/ภั..
ภัทรพร อรัณยภาค||เพ็ญพักตร์ ลูกอิน..
ตับอ่อน=Pancreas/บรรณาธิการ, สุพจน์ พงศ์ประสบ..
สุพจน์ พงศ์ประสบชัย,บรรณาธิการ|รังส..
มะเร็งตับและท่อน้ำดี=Liver and bile duct canc..
รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ,บรรณาธิการ||จุฬา..
ตำราอายุรศาสตร์ 1=Internal medicine/บรรณาธิกา..
สาธิต คูระทอง,บรรณาธิการ||มหาวิทยาล..
จักษุวิทยา รามาธิบดี / บรรณาธิการ, อาภัทรสา เ..
อาภัทรสา เล็กสกุล,บรรณาธิการ||มหาว..ปฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการห้องสมุดhttp://online.pubhtml5.com/acks/pscj/httponline.pubhtml5.comacksfyfz  

ตำราหลักทางการพยาบาล 


รายชื่อหนังสือใหม่
รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2561 (ชุดที่ 1)

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2561 (ชุดที่ 2)


รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 1)

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 2)

รายชื่อหนังสือ/ตำราทางการพยาบาลใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 3)

รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2562

รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน เมษายน 2562

รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

 

*ข่าวสารสาระน่ารู้*

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

 

 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.