หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ
 
   

รู้จักห้องสมุด

     

       ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตั้งอยู่ที่อาคาร B ชั้น 1 มีหน้าที่จัดหา จัดเก็บ รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น หนังสือทั่วไป หนังสือตำราทางการพยาบาล รายงานวิจัย รายงานวิทยานิพนธ์ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อโสตฯ เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น นอกจากนี้ยังให้บริการแก่บุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการมุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่มีความสะดวก ตรงตามความต้องการ โดยได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เกิดองค์ความรู้ ต่อผู้ใช้ได้อย่างสูงสุด

             

           
 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.