ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร
ผลการค้นหา เลขเรียก
การจัดการความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ= Knowledge managemen..
   วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA590 ว113ก 2559 
การพยาบาลที่เป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง= Best nursing ..  มี review
    / 2554
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY 156 ก492 2554 
การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล= Development of personal skills
   อารีวรรณ กลั่นกลิ่น / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA590 อ664ก 2559 
การพัฒนาเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ= Development of health ..
   ปิยะธิดา นาคะเกษียร / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA590 ป621ก 2559 
การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม การปรับระบบบริ..
   ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA590 ล235ก 2559 
การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน= Strengthening community
   สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
WA590 ส873ก 2559 
การสร้างเสริมสุขภาพ : บทบาทพยาบาล= Health promotion : role ..
   ศิริพร ขัมภลิขิต / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA590 ศ463ก 2559 
ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างเสริมส..
   อุมาพร ปุญญโสพรรณ / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA590 อ846ภ 2559 
มิติความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการจัดการกับความปวด = Multicult..
    / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WL704
ม575 2553 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.