ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 20 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ไข้เลือดออก
ผลการค้นหา เลขเรียก
รายงานวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพลังอำนาจ..
   กีรติ สวยสมเรียม / 2557
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)

วพ WC534 ก534ก 2557 
การควบคุมโรคมาลาเรีย เท้าช้าง ไข้เลือดออก 001
   สำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4 / 2539
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA110 ส691ก 
การดูแลรักษาเดงกีรุนแรงทางคลินิกในผู้ใหญ่= Clinical manageme..
    / 2560
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WC528 ก451 2560 
การติดเชื้อไวรัสเดงกีจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ
   กมลวิช เลาประสพวัฒนา / 2560
   การพยาบาล (ตำราหลัก) ที่ การพยาบาลผู้ใหญ่(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WC534 ก137 2560 
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่..
   นภาภรณ์ อินทรสิทธิ์ / 2550
   วิทยานิพนธ์ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น),ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ WC534 น198ก 2550 
การวิจัยประเมินผลโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ..
   องอาจ วชิรพันธ์สกุล ธนวรรณ สะนสาวภาคย์ผิน สุบงกช / 2542
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC534 อ117ก 
การเฝ้าระวังยุงพาหะนำโรค "โรคไข้เลือดออก" 001
   กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข / 2536
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC534 ก170ก 2534 
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบ 001
   กระทรวงสาธารณสุข / 2531
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC534 ค695 2531 
ผลการปะชุมสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาการรักษาและป..
   อุทัย สิริวัตถานันต์ ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจวารุณี วัชรเสรี / 2543
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC534 อ819ผ 2543 
รายงานการวิจัย เรื่อง ..
   นิรุจน์ อุทธา / 2543
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC534 น657ร 2543 
รายงานการวิจัยปฏิบัติการเรื่อง ..
   มานิตย์ ธีระตันติกานนท์ / 2540
   หนังสือทั่วไป ที่ อาคารหอพักนักศึกษา (ห้องเหลือง)(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC534 ม453ร 
รายงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงาน..
   รัชนี ถิตย์ประเสริฐ / 2552
   วิทยานิพนธ์ ที่ ชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์(ห้องสมุด วพบ.ขอนแก่น)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WC534 ร333 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/20 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.